Privacybeleid

Het kattenevenement van Nederland

 PRIVACY STATEMENT Cat Event

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://cat-event.nl. Cat Event is onderdeel van de Kattenacademie te Beemte Broekland. www.kattenacademie.nl

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Door het gebruik van onze website of door (op een andere wijze) contact met ons op te nemen, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacy statement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van een van onze diensten of als je (voor andere redenen) contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. We kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies. We verzamelen daarbij jouw IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website. Wij verzamelen de hierboven persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we jouw gegevens om:

• jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;

• jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;

• de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, o.a. de levering van onze diensten, de afhandeling van de betaling en/of correspondentie over de uitvoering van de overeenkomst;

• met jou te kunnen communiceren bij (positieve) feedback of klachten;

een nieuwsbrief aan jou te versturen, mits je je hiervoor hebt aangemeld;

• de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;

• de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;

• te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst, of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens zullen in beginsel niet worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als dit toch nodig blijkt, dan zal dit alleen worden gedaan als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Via websites van derden

Cat Event maakt gebruik van diensten van derden. Deze derden treden in opdracht van Cat Event op. Het Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, zoals bij de online verkoop van tickets voor door Cat Event georganiseerde evenementen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan één (1) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vind je in ons cookiebeleid.

Rechten

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

Recht op inzage Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

Recht op vergetelheid Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als: − wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
− jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of

− jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken; of

− jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of

− er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of

− wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
–  jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Recht op beperking van de verwerking Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

Recht op dataportabiliteit Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op.

Contact
Cat Event

Katten Academie
Drostendijk 30, 7341 SH Beemte Broekland
info@kattenacademie.nl

06-12412675

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.